मेरी छैल छबीली राधे,मेरे छैल छबीले श्याम।
मेरी रसिक रंगीली राधे,मेरे रसिक रंगीले श्याम।
मेरी गुन गर्वीली राधे,मेरे गुन गर्वीले श्याम।
मेरी भोरी भारी राधे,मेरे चंचल श्याम।
मेरी प्यारी सदा किशोरी,मेरो प्रियतम सदा किशोर।
मेरी प्यारी पिय चितचोरी,मेरो पिय प्यारी चितचोर।
मेरी प्यारी रतिरस बोरी,मेरो पिय रसिकन सिरमोर।
मेरी प्यारी भोरी भारी,मेरो पिय नटखट बरजोर।

मेरी छैल छबीली राधे,मेरे छैल छबीले श्याम।

मेरी रसिक रंगीली राधे,मेरे रसिक रंगीले श्याम।

मेरी गुन गर्वीली राधे,मेरे गुन गर्वीले श्याम।

मेरी भोरी भारी राधे,मेरे चंचल श्याम।

मेरी प्यारी सदा किशोरी,मेरो प्रियतम सदा किशोर।

मेरी प्यारी पिय चितचोरी,मेरो पिय प्यारी चितचोर।

मेरी प्यारी रतिरस बोरी,मेरो पिय रसिकन सिरमोर।

मेरी प्यारी भोरी भारी,मेरो पिय नटखट बरजोर।

Advertisements